Microsoft Lumia 640 XL - התעדכנות בחדשות

background image

תויצקילפאו

שקה

לע

.

תויצקילפא

םיתורישו

לש

ןונגס

םייח

ןכדעתה

שחרתמב

םלועב

טבמב

ריהמ

לע

ןופלטה

.

ידכ

שמתשהל

םיתורישב

,

התא

קוקז

רוביחל

טנרטניא

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תויולע

םינותנ

תוירשפא

,

הנפ

לא

קפס

יתוריש

תשרה

ךלש

.

סנכיה

ןובשחל

Microsoft

ךלש

ידכ

קיפהל

תא

ברמה

םיתורישהמ

.

ןכתיי

םיתורישש

םימיוסמ

אל

ויהי

םינימז

לכב

תונידמה

וא

םירוזאה

.

בקעמ

רחא

קוש

תוינמה

לבק

עדימ

לע

שחרתמה

קושב

תוינמה

תרזעב

היצקילפאה

ףסכ

.

שקה

לע

ףסכ

.

ידכ

תוארל

תא

ירעש

תוינמה

םייחכונה

הסרובב

,

קלחה

תא

עבצאה

לע

קוש

.

בקעמ

רחא

תוינמה

תופדעומה

ךילע

קלחה

תא

עבצאה

לא

בקעמ

רחא

תוינמ

,

שקה

לע

,

שפחו

תא

םיאשונה

םהירחאש

ךנוצרב

בוקעל

.

הצע

:

ךתורשפאב

דימצהל

תא

הינמה

תפדעומה

ךילע

הגצהל

הלק

.

שקה

השקה

תכשוממ

לע

הינמה

שקהו

לע

דמצה

לחתהל

.

תונכדעתה

תושדחב

ןייע

תושדחב

תוינכדעה

רתויב

תורוקמהמ

םיפדעומה

ךילע

.

שקה

לע

תושדח

.

ידכ

רוחבל

תא

תורוקמ

תושדחה

םהירחאש

ךנוצרב

בוקעל

,

קלחה

תא

עבצאה

לא

תורוקמ

שקהו

לע

.

בקעמ

רחא

םיאשונ

םיניינעמ

קלחה

תא

עבצאה

לא

םיאשונ

,

שקה

לע

,

שפחו

תא

אשונה

ןיינעמש

ךתוא

המגודל

,

ביבחתה

ףדעומה

ךילע

.

רחאל

ןכמ

,

לכות

אורקל

םירמאמ

םיאשונב

םירחבנה

תגוצתב

םיאשונ

.

הצע

:

ןיינועמ

ריבעהל

תא

םיאשונה

םיבושחה

ךל

רתויב

שארל

המישרה

?

שקה

לע

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

אשונה

ךנוצרבש

ריבעהל

רורגו

ותוא

םוקמל

שדח

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

103

background image

תלבק

עדימ

לע

תואירב

רשוכו

רדגה

תא

ידעי

תואירבה

רשוכהו

גשהו

םתוא

.

היצקילפאה

תואירב

רשוכו

תעייסמ

ךל

רותיאב

עדימ

ישומיש

,

תחקל

קספ

ןמז

ךמצעל

רומשלו

לע

חרוא

םייח

אירב

.

שקה

לע

תואירב

רשוכו

.

קלחה

תא

עבצאה

לא

רשוכ

,

הנוזת

,

וא

יאופר

.

רותיא

ילכ

תואירב

רשוכו

תורשפאב

םויה

,

שקה

לע

בקוע

וא

לע

טירפ

רחא

.

בקעמ

רחא

ןומיאה

ךלש

שקה

לע

בקעמ

תוליעפ

בל

-

האיר

<

.

ידכ

ףיסוהל

עדימ

לע

ןומיא

ןפואב

ינדי

,

שקה

לע

ליגרת

תלוביס

בל

.

ןיפולחל

,

םא

ךנוצרב

רשפאל