Microsoft Lumia 640 XL - הארכת חיי הסוללה

background image

תוינזואב

תויווק

שמתשה

תוינזואב

תויווק

םוקמב

לוקמרב

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

38

background image

שמתשה

ב

-

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןופלטה

ךוסחל

למשחב

ןפואב

יטמוטוא

רשאכ

תמר

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

.

ידכ

קודבל

תא

בצמ

הללוסה

ידכו

ליעפהל

תא

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

,

שקה

לע

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

.

ןופלטהשכ

ךלש

רבוע

בצמל

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

,

ןכתיי

אלש

לכות

תונשל

תא

תורדגהה

לש

לכ

תויצקילפאה

.

יוניש

תורדגה

ךסמ

ןופלטה

רדגה

יוביכ

לש

ךסמ

ןופלטה

רחאל

ןמז

רצק

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

ךסמ

הליענ

<

ןמז

דע

תלעפהל

רמוש

ךסמ

.

הנש

תא

תורדגה

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

' .

הגצהל

הרצק

לש

העשה

תוארתההו

ךלש

תעב

תזזה

ןופלטה

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

'

,

רבעהו

תא

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

'

בצמל

הצצה

.

ידכ

תובכל

תא

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

' ,

רבעה

תא

ךסמ

'

טבמ

ריהמ

'

בצמל

יובכ

.

ךסמה

'

טבמ

ריהמ

'

וניא

ךמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures

.

שמתשה

השקהב

הלופכ

ידכ

ריעהל

תא

ןופלטה

קר

רשאכ

ךירצ

.

יוביכל

הנוכתה

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

עגמ

,

רבעהו

תא

תוררועתה

בצמל

יובכ

.

השקה

הלופכ

ידכ

ריעהל

תא

ןופלטה

הניא

תכמתנ

לע

-

ידי

לכ

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

תתחפה

תוריהב

ךסמה

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

תוריהב

.

אדו

תורשפאהש

ןונוויכ

יטמוטוא

תרדגומ

ךרעל

יובכ

.

רבעה

תא

המר

בצמל

הכומנ

רבעהו

תא

ןונוויכ

יטמוטוא

בצמל

לעופ

.

ידכ

תויהל

לגוסמ

תונשל

תא

תוריהב

ךסמה

ןפואב

יטמוטוא

,

ןופלטה

ךלש

חרכומ

לולכל

ןשייח

הרואת

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

תתחפהל

תוריהב

ךסמה

רשאכ

ןוכסיחה

תכירצב

הללוסה

לעפומ

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

39

background image

הגוצת

רבעהו

תא

תוריהב

בצמב

ןוכסח

הללוסב

בצמל

לעופ

.

תריצע

תלעפה

תויצקילפא

עקרב

רוגס

תא

תויצקילפאה

ןהבש

ךניא

שמתשמ

.

ידכ

רוגסל

תא

בור

תויצקילפאה

,

שקה

השקה

תכשוממ

לע

שקמ

הרזחה

שקהו

לע

תויצקילפאב

ךנוצרבש

רוגסל

.

ןכתיי

תויצקילפאש

תומיוסמ

תולעופ

עקרב

אלש

ךרוצל

.

שקה

לע

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

קלחהו

תא

עבצאה

לא

שומיש

.

שקה

לע

היצקילפאה

היוצרה

רוצעו

תא

התלעפה

עקרב

.

שומיש

יתורישב

םוקימ

ןפואב

ינררב

םא

ךנוצרב

ליעפהל

תא

יתוריש

םוקימה

,

לבא

ךניא

הצור

שמתשהל

יתורישב

צ

'

ק

ןיא

,

ךסמב

הלחתהה

,

שקה

לע

םישנא

<

<

תורדגה

רבעהו

תא

שמתשה

םוקימב

ילש

בצמל

יובכ

.

שומיש

ירוביחב

תשר

ןפואב

ינררב

רדגה

תא

ןופלטה

קודבל

םא

עיגה

ראוד

שדח

תורידתב

הכומנ

רתוי

,

וא

וליפא

יפל

השקב

דבלב

.

לכב

תבית

ראוד

שיש

ךל

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

תורדגה

ןורכניס

,

רחבו

תא

תורידת

ןורכניסה

.

לעפה

תא

Bluetooth

קר

תעב

ךרוצה

.

לעפה

תא

NFC

קר

תעב

ךרוצה

.

יוביכל

הנוכתה

NFC

,

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

הטמל

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

NFC

,

רבעהו

תא

דמצה

ידכ

ףתשל

בצמל

יובכ

.

תייגולונכט

NFC

הניא

תכמתנ

לכב

םינופלטה

.

תלבקל

עדימ

לע

תונימז

,

רובע

לא

www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures

.

שמתשה

רוביחב

WiFi

ידכ

רבחתהל

טנרטניאל

,

םוקמב

רוביחב

םינותנ

דיינל

.

רוצע

תא

תקירס

ןופלטה

רחא

תותשר

תויטוחלא

תונימז

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

שקהו

לע

לכ

תורדגהה

<

Wi-

Fi

,

רבעהו

תא

תותשר

Wi-Fi

בצמל

יובכ

.

םא

התא

ןיזאמ

הקיסומל

וא

שמתשמ

ןופלטב

ךרדב

תרחא

,

לבא

ךניא

הצור

עצבל

וא

לבקל

תוחיש

,

לעפה

תא

בצמ

הסיט

.

ךסמב

הלחתהה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

שארמ

ךסמה

,

שקה

לע

לכ

תורדגהה

<

בצמ

הסיט

,

רבעהו

תא

בצמ

בצמל

לעופ

.

תקידב

שומישה

הללוסב

ידכ

קודבל

וליא

תויצקילפא

תוכרוצ

תא

ייח

הללוסה

ךלש

,

שקה

לע

ןוכסיח

תכירצב

הללוסה

,

קלחהו

תא

עבצאה

לא

שומיש

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

40

background image

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

ךתורשפאב

םצמצל

תא

תויולע

תדידנ

םינותנה

לע

-

ידי

יוניש

תורדגהה

לש

םינותנה

דיינל

.

תדידנ

םינותנ

איה

שומיש

ןופלטב

תלבקל

םינותנ

ךרד

תותשר

ןניאש

תולעבב

קפס

תוריש

תשרה

ךלש

,

וא

אוהש

וניא

ליעפמ

ןתוא

.

תורבחתה

טנרטניאל

תעב

הדידנה

,

טרפב

וחב

"

ל

,

הלוכי

לידגהל

תא

תויולע

םינותנה

הרוצב

תרכינ

.

קפס

תוריש

תשרה

ךלש

לוכי

בייחל

ךתוא

םוכסב

עובק

רובע

תרבעה

םינותנ

,

וא

לע

סיסב

םולשת

יפל

שומיש

.

ידכ

שמתשהל

תטישב

רוביחה

תיבטימה

,

הנש

תא

תורדגה

ה

-

WiFi

,

םינותנה