Microsoft Lumia 640 XL - Branje sporočila

background image

Branje sporočila
Ko prejmete sporočilo, se to prikaže na začetnem zaslonu.
Sporočila med vami in določenim stikom si lahko ogledate v eni niti pogovora. V pogovoru

so lahko kratka in večpredstavnostna sporočila.

1. Tapnite Sporočila.

2. Če želite prebrati sporočilo, tapnite pogovor.

Nasvet: Če želite drugim onemogočiti, da na zaklenjenem zaslonu nenamerno vidijo

obvestila o vaših sporočilih, odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE

NASTAVITVE > zaklenjeni zaslon > Izberite aplikacijo, ki bo prikazovala podrobno

stanje > brez.

Če ne morete odpreti večpredstavnostnega sporočila, preverite naslednje:
• Vaša naročnina na mobilne storitve podpira večpredstavnostna sporočila.
• Podatkovna povezava je vklopljena. Odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite VSE

NASTAVITVE > mobilno omrežje+SIM in preklopite Podatkovna povezava na

Vklopljeno

.

Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša

sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več

prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.
Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine, vključno z brezplačnimi elementi, lahko pride do

prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.
Shranjevanje priloge

Tapnite prilogo, npr. fotografijo, in nato tapnite

> shrani.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

71

background image

Brisanje pogovora

V možnosti pogovori tapnite , izberite pogovor, ki ga želite izbrisati, in tapnite .
Brisanje enega sporočila v pogovoru

V možnosti pogovori tapnite pogovor, tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati, nato

pa tapnite izbriši.
Brisanje vseh sporočil v telefonu

Tapnite >

> izberi vse > .