Microsoft Lumia 640 XL - ถ่ายภาพ​ให้ดียิ่ง​ขึ้นด้วย​โหมด Smart Sequence

background image

ถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยโหมด Smart Sequence
ใช ้โหมด ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ เพื่อถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น หรือถ่ายภาพหมู่ที่ทุกคนในภาพดูดี
1. แตะ Lumia Camera

2. แตะ

3. ในการถ่ายภาพ ให้แตะ
โทรศัพท ์จะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง ในการดูว่าจะทําสิ่งใดได้บ้าง ให้แตะ จากนั้นแตะภาพถ่ายและ แก้ไข

ถ่ายภาพต่อเนื่องอัจฉริยะ