Microsoft Lumia 640 XL - การโทร​ถึงเบอร์​ที่โทร​ออกล่าสุด

background image

การโทรถึงเบอร ์ที่โทรออกล่าสุด
โทรหาเพื่อนของคุณอีกครั้งหากคุณลืมพูดอะไรบางอย่าง ในหน้าจอประวัติการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยว

กับสายที่คุณโทรออกและรับ
1. แตะ และปัดไปที่ ประวัติ

2. แตะชื่อหรือเบอร ์โทรศัพท ์