Microsoft Lumia 640 XL - การเปิด​อีเมล์​จากหน้า​จอเริ่ม​ต้น

background image

การเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้น
ด้วยไทล ์อัพเดตอีเมล คุณสามารถเปิดอีเมลจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง
จากไทล ์เหล่านี้ คุณสามารถดูจํานวนอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน และดูว่าคุณได้รับอีเมลใหม่หรือไม่

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

69

background image

คุณสามารถตรึงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เช่น กําหนดไทล ์สําหรับอีเมลทางธุรกิจ

และอีกไทล ์หนึ่งสําหรับอีเมลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อมโยงกล่องจดหมายมากกว่าหนึ่งกล่องลงในอีเมลเข้าแบบรวม

คุณจะสามารถเปิดอีเมลจากอีเมลเข้าทั้งหมดของคุณในไทล ์เดียว
ในการอ่านอีเมล ให้แตะที่ไทล ์