Microsoft Lumia 640 XL - การล็อค​ปุ่มและ​หน้าจอ

background image

การล็อคปุ่มและหน้าจอ

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโทรศัพท ์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ คุณ

สามารถตั้งค่าปุ่มและหน้าจอให้ล็อกโดยอัตโนมัติได้
กดปุ่มเปิด/ปิด

การปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มเปิด/ปิดและลากหน้าจอล็อ ขึ้นด้านบน

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

6

background image

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะหน้าจอสองครั้งหากเปิดใช ้การแตะสองครั้ง แทนการกดปุ่มเปิด/

ปิด ในการเปิดการแตะสองครั้ง ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้ง

ค่าทั้งหมด > สัมผัส และสลับ ปลุกการทํางาน ไปที่ เปิด

โทรศัพท ์บางรุ่นไม่สนับสนุนการแตะ

สองครั้งเพื่อให้โทรศัพท ์กลับมาทํางานอีกครั้ง สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

การตั้งค่าให้เครื่องล็อคปุ่มและหน้าจอโดยอัตโนมัติ

บนหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > หน้าจอเมื่อล็อก > ปิดหน้า

จอหลังจาก แล้วเลือกระยะเวลาที่จะให้ปุ่มและหน้าจอล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากเวลานี้