Microsoft Lumia 640 XL - รับสูตร​อาหาร​และแนวคิด​ในการทำ​อาหาร

background image

วันที่กําลังจะมาถึง
1. แตะ พยากรณ์อากาศ

2. ปัดไปยัง วันนี้ เพื่อดูสภาพอากาศสําหรับตําแหน่งปัจจุบันของคุณ

เคล็ดลับ: ในการดูพยากรณ์อากาศสําหรับตําแหน่งปัจจุบันของคุณในอีก 10 วัน ให้แตะ รายวัน

เคล็ดลับ: หากต้องการดูสภาพอากาศในที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว ให้บันทึกตําแหน่งที่สําคัญลงในรายการ

โปรดของคุณ ปัดไปที่ รายการโปรด แตะ และเพิ่มตําแหน่ง

ร ับสูตรอาหารและแนวคิดในการทําอาหาร
ค้นหาสูตรอาหารและเพิ่มส่วนผสมลงในรายการซื้อของของคุณด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
แตะ อาหารและเครื่องดื่ม
1.
หากต้องการค้นหาสูตรอาหาร ให้แตะ เรียกดูสูตรอาหาร

2. ในการเรียกดูสูตรอาหารตามประเภท เช่น ส่วนผสมหลักหรือความต้องการด้านโภชนาการ ให้ปัดไปที่

สูตรอาหาร แล้วแตะประเภท

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มส่วนผสมของสูตรอาหารลงในรายการซื้อของ ให้แตะ

บันทึกสูตรอาหารที่คุณชอบ

ในการสร ้างคอลเลกชันสูตรอาหารที่บันทึก ให้แตะ คอลเลกชัน และเขียนชื่อคอลเลกชันของคุณ ในการเพิ่ม

สูตรอาหารในคอลเลกชันของคุณ ให้เรียกดูสูตรอาหาร แล ้วแตะ