Microsoft Lumia 640 XL - สำรวจ​ภายในแอพ

background image

สํารวจภายในแอพ

แอพของคุณมีอะไรๆ มากกว่าที่เห็น หากต้องการดูมุมมองเพิ่มเติมในแอพ ให้ปัดไปทางซ ้าย หากต้องการ

ค้นพบการดําเนินการเพิ่มเติม ให้ใช ้เมนูตัวเลือก
ในแอพส่วนมาก หากต้องการไปยังมุมมองอื่น ให้ปัดไปทางซ ้าย

ดูตัวเลือกเพิ่มเติมในแอพ

แตะ
ในเมนูตัวเลือก คุณสามารถดูการตั้งค่าและการดําเนินการเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงเป็นไอคอนได้

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

13