Microsoft Lumia 640 XL - Làm việc với Excel Mobile

background image

Làm việc với Excel Mobile
Không cần phải đến văn phòng để kiểm tra số liệu mới nhất. Với Microsoft Excel Mobile, bạn

có thể chỉnh sửa bảng tính, tạo bảng tính mới và chia sẻ công việc trên trang SharePoint.
Nhấn vào Office.
1. Trượt đến địa điểm.

2. Nhấn vào vị trí của tập tin.

3. Nhấn vào tập tin Excel bạn muốn chỉnh sửa.

4. Để chuyển sang một trang tính khác, hãy nhấn và nhấn vào một trang tính.

5. Để lưu sổ làm việc, hãy nhấn vào

> lưu.

Tạo một sổ làm việc mới

Nhấn vào gần đây > .
Thêm bình luận vào một ô

Nhấn vào

> nhận xét.

Áp dụng một bộ lọc ô

Nhấn vào

> áp dụng bộ lọc.

Thay đổi định dạng ô và văn bản

Nhấn vào

> định dạng ô....

Thay đổi kích cỡ hàng và cột

Nhấn vào một hàng hoặc cột và kéo thanh trượt.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

114

background image

Tìm dữ liệu từ sổ làm việc

Nhấn vào tập tin Excel và nhấn vào .
Gửi sổ làm việc trong e-mail

Nhấn vào tập tin Excel và nhấn vào

> chia sẻ....